Logo Background RSS

เด็กพิเศษเรียนร่วม – ปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้ – ( LD. ) – การอบรมครูผู้สอนชั้น ป.๑-๓- ปัญหาการอ่าน การเขียน

 • เขียนโดย ธนพร ชื่นชม 1 Comment1 Comment Comments
  อัพเดทล่าสุด: April 29th, 2012

  ในวันที่ ๒๘ กับ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานี้   ครูธนพร  ครูี๊อี๊ด  ครูอ้อย และครูมยุรี  วรรณ์ประเสริฐ  ครูโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่  ได้เข้ารับการอบรม ” ปฏิบัติการครูผู้สอนนัี่กเรียนพิเศษเรียนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒  ”  ได้รับความรู้จาก วิทยากรผู้มีความรู้  ความสามารถ  ถ่ายทอดความรู้ ท่านบรรยายได้ดี มีเทคนิควิธีและบุคลิกที่สนุกสนาน ชวนฟัง ชวนคิดติดตาม ตีความได้ดีอย่างต่อเนื่องตลอดการบรรยาย ในเรื่องการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม

  นับเป็นความโชคดีของครูธนพร เป็นอย่างมาก  วิทยากรท่านนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ได้รับความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน ที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วม พอสังเขป คือ  ความบกพร่องหรือปัญหาในการเรียนรู้ ( Learning Disabilities : LD )  ที่เป็นเรื่องทางสมองของเด็ก ซึ่ง Samuel  Kirk  เป็นผู้นำในเรื่องของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นผู้กำหนดคำนี้  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคำ และการคิดคำนวณในด้านการเรียนคณิตศาสตร์

  เด็ก LD. ( Learning Disabilities ) เป็นเด็กที่มีปัญหาในเรื่องทางสมอง ซึ่งต้องตรวจ IQ

  IQ ในระดับ ได้จัดไว้ ดังนี้

  ระดับปัญญาของคนปกติ มี IQ  อยู่ในระดับ ๙๐ – ๑๑๐        ระดับปัญญาของคนฉลาด  มี IQ  อยู่ในระดับ ๑๑๐ ขึ้นไป

  ระดับปัญญาของคนเรียนช้า  มี IQ  อยู่ในระดับ ๗๑ – ๘๙        ระดับปัญญาของคนปัญญาอ่อน  มี IQ  อยู่ในระดับ ต่ำกว่า ๗๐ ลงไป

  คนที่เป็นอัจฉริยะ ก็เป็น ปัญหาในการเรียนรู้ ( Learning Disabilities : LD ) ได้เช่นกัน

  ในการมาเข้ารับการพัฒนาตนเองกับเพื่อนๆ ในเรื่องความรู้ในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนในระดับชั้น ป.๑ ถึง ป.๓ในเรื่องเด็กพิเศษเรียนร่วมที่มีปัญหา ในด้านการอ่านและการเขียน และมีปัญหาในด้านคณิตศาสตร์  พบว่า เด็ก  LD ส่วนใหญ่ ๗๕ % พบในเด็กระดับประถมศึกษา ดังนั้น ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ที่เข้ารับการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่ดูแล

  ขอขอบพระคุณและขอบคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ อาจารย์พนิดตา กอนจันดา ผู้ดูแลงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒  ที่ให้การดูแลครูธนพรและคณะครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

   

 • หัวข้อบทความอื่นๆ :
 1. ครั้งแรก !!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สื่อการอ่านเพื่อพัฒนาเด็ก LD

  ขอเชิญคุณครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งหนังสือ สื่อการอ่านเข้าร่วมประกวดใน โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD
  เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์หนังสือ สื่ออ่านที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก

  Post ReplyPost Reply
คอมเม้นสักหน่อย